Wrzesień 30, 2016

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU FITSŁODYCZE.PL

 

Postanowienia ogólne i zasady korzystania z Serwisu:

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.fitslodycze.pl, zwanym dalej „Serwisem”, pełniącym funkcje sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktu.
2. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie udostępnianych Produktów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Właścicielem domeny jest Krzysztof Domaszewski, właściciel Fitslo, Krzysztof Domaszewski, 01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 56a/5, NIP: 5272624059, REGON: 365351484, adres e-mail: kontakt@fitslodycze.pl
4. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników.
5. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach podyktowanych istotnymi względami technicznymi oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub ochroną praw autorskich czy danych osobowych.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produkcie celem poprawy jakości, w szczególności celem poprawy błędów. Zmiany nie mają wpływu na Produkt zakupiony przed ich wprowadzeniem, jedynie na nowe wydania.

 

Słownik pojęć:

Administrator – Firma Fitslo, Krzysztof Domaszewski. 01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 56a/5, NIP: 5272624059, REGON: 365351484, adres e-mail: kontakt@fitsłodycze.pl.
Cena – opłata należna za Produkt udostępniany za pośrednictwem Serwisu, podawana na łamach Serwisu.
Dane osobowe – Dane Użytkownika Serwisu gromadzone w trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w ramach Polityki Cookies.
Ebook, Produkt – Książka w wersji elektronicznej dostępna do nabycia na łamach Serwisu, mająca charakter treści cyfrowej niezapisanej na nośniku materialnym.
Formularz Zamówienia lub Formularz – Interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wpisanie danych osobowych, akceptację Regulaminu, potwierdzenie zamówienia.
Koszyk – element Sklepu, z  którego pomocą Zamawiający precyzuje szczegóły Zamówienia.
Personalizacja E-booka – Automatyczny proces odbywający się poprzez działanie Systemu Informatycznego Serwisu polegający na umieszczeniu danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) Zamawiającego w stopce na każdej stronie Ebooka.
Polityka Cookies – Zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka”.
Pośrednik lub PayPro – Firma PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068 pośrednicząca w organizacji płatności za Produkt poprzez serwis www.Przelewy24.pl.
Serwis – Strona internetowa zamieszczona na domenie ww.fitlsodycze.pl.
System Informatyczny – Zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
Umowa – Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana pomiędzy Zamawiającym a Administratorem.
Ustawa – Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Utwór – Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.
Użytkownik – Osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
Zamawiający – Osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która złożyła lub jest w trakcie składania zamówienia.
Zamówienie – Oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 

Zasady świadczenia usług w zakresie dostarczenia treści cyfrowych:

1. Administrator świadczy na łamach serwisu usługi polegające na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (Ebook).
2. Warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Zamawiającym a Administratorem jest akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego i postępowanie zgodnie z jego zasadami.
3. W celu otrzymania Produktu Zamawiający składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu do Koszyka, a następnie wypełnienie Formularza Zamówienia i dokonanie stosownej zapłaty zgodnej z eksponowaną w Koszyku.
4. Wypełniając Formularz Zamawiający wpisuje swoje dane osobowe. Licencja na korzystanie z praw autorskich do treści Ebooka zostaje wydana na nazwisko podane w Formularzu Zamówienia. Warunkiem otrzymania licencji jest podanie autentycznych danych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania.
5. Podczas wypełniania Formularza Zamawiający ma prawo (nie obowiązek) zaznaczyć opcję „utwórz konto”, co potwierdza chęć utworzenia konta Użytkownika na łamach Serwisu. Utworzenie konta zostaje potwierdzone osobną wiadomością e-mail wysyłaną na adres wpisany w Formularzu. Po zalogowaniu do konta Użytkownik ma wgląd do historii swoich  zamówień oraz do swoich danych osobowych. Utworzenie konta nie jest warunkiem realizacji zamówienia.
6. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych (i jednoczesna akceptacja tych treści przez Zamawiającego) zostaje zawarta pomiędzy Zamawiającym a Administratorem z chwilą potwierdzenia zamówienia w formularzu zamówienia, co odbywa się poprzez akceptację regulaminu i wybranie opcji „kupuję i płacę”
7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności przez Zamawiającego i uzyskanie przez Administratora potwierdzenia tej płatności od Pośrednika. Potwierdzenie odbierane jest automatycznie poprzez działanie Systemu Informatycznego Serwisu.

 

Sposób zapłaty i dostawy:

1. Dokonanie płatności następuje drogą elektroniczną.
2. Po złożeniu zamówienia i kliknięciu „kupuję i płacę” Zamawiający  dokonuje wpłaty na rzecz Administratora poprzez realizację przelewu korzystając z usług świadczonych przez Pośrednika (www.Przelewy24.pl).
3. Realizacja zamówienia odbywa się droga elektroniczną. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu przez Zamawiającego stosownej wpłaty zgodnej z eksponowaną w Koszyku oraz po otrzymaniu przez Administratora od Pośrednika potwierdzenia wpłaty od Zamawiającego, System Informatyczny Serwisu automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia na adres e-mail wybrany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza Zamówienia. Wiadomość od fitslodycze.pl zawiera unikalny link, który po kliknięciu daje możliwość zapisania Ebooka na urządzeniu Zamawiającego.
4. Link do spersonalizowanej wersji Ebooka zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej do Zamawiającego jest aktywny przez 7 dni od momentu realizacji zamówienia. Zamawiający ma więc 7 dni na pobranie ebooka na swoje urządzenie.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia, w szczególności za wpisanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia błędnych danych osobowych, w tym również błędnego lub nieistniejącego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Zamawiający nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie poprawnych danych osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędów Zamawiającego popełnionych podczas procesu dokonywania płatności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Administratora jak działanie lub zaniechanie osób trzecich, tymczasowe nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, opóźnienia po stronie Pośrednika.
7. W razie opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędu Systemu Informatycznego Serwisu, Administrator zobowiązuje się bezzwłocznie wszcząć odpowiednie działania celem naprawy Systemu i zrealizować zamówienie najszybciej jak tylko będzie to możliwe.
8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze (czy innym urządzeniu) używanym przez Zamawiającego.

 

Zasady korzystania z Produktu i Prawa Autorskie

1. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości potwierdzającej zamówienie, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z linka zawartego w wiadomości.
2. Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy (Ebook) zapisana jest w formacie PDF (Portable Document Format). Ebook może zostać otwarty i odczytany za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader, jak również za pomocą innych bezpłatnych programów i aplikacji dających możliwość odczytu pliku w formacie PDF dostępnych także w wersji dla urządzeń mobilnych.
3. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia zawiera z Administratorem umowę licencyjną na korzystanie z treści cyfrowej (Ebook), której zawartość stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Administrator (jako osoba fizyczna Krzysztof Domaszewski) jest jednocześnie autorem Utworu (Ebooka) i ma prawo udzielenia takiej licencji. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym Regulaminem i Ustawą. Licencja zostaje wydana na imię i nazwisko wpisane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia.
4. Ebook jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego.
5. Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, żekopiowanie i powielania w celach innych niż zgodne z zasadami użytku osobistego, drukowanie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.
6. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania powyższego zapisu i powstrzymania się od wymienionych w nim czynności.
7. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się nie udostępniać Produktu osobom trzecim w celu kopiowania, powielania, sprzedaży, drukowania, wysyłania drogą tradycyjna bądź elektroniczną, udostępniania na łamach innych serwisów internetowych bądź też komercyjnego wykorzystywania Produktu w jakikolwiek sposób.
8. Zamawiający ma prawo powielania, kopiowania i korzystania z Ebooka na dowolnej ilości urządzeń tak długo, jak służy to osobistemu użytkowi Zamawiającego, przy czym użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w interesy twórcy, łamać praw autorskich.

 

Procedura zwrotów i reklamacji:

1. Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi płatności. W tym celu zamawiający kontaktuje się z Administratorem drogą elektroniczną na adres kontakt@fitsłodycze.pl. Jeśli wina nie leży po stronie Administratora, Administrator przekazuje sprawę do Pośrednika (PayPro SA), który rozpatruję ją i kontaktuje się z Zamawiającym celem wyjaśnienia.
2. Zamawiający ma prawo do reklamacji Produktu w razie uzasadnionej niezgodności z opisem. W tym celu Zamawiający kontaktuje się drogą elektroniczną na adres kontakt@fitsłodycze.pl celem uzasadnienia i wyjaśnienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji Administrator zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę równą Cenie Produktu w formie przelewu bankowego na numer konta, z którego Zamawiający dokonał płatności.
3. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą realizacji zamówienia. Akceptując Regulamin Zamawiający oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.

 

Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Cookies:

1. Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych. W szczególności, Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) celem Personalizacji Ebooka.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Fitslo, Krzysztof Domaszewski, 01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 56a/5, NIP: 5272624059, REGON: 365351484, adres e-mail: kontakt@fitsłodycze.pl.
3. Zaznaczając stosowną opcję w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu i akceptuje pliki cookies. Pliki typu cookies (ciasteczka) są zapisywane automatycznie na komputerze Użytkownika, a następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Użytkownik nie ma obowiązku akceptować cookies.
4. Zaznaczając stosowną opcję podczas wypełniania Formularza Zamówienia Zamawiający może utworzyć konto Użytkownika na łamach Serwisu. Utworzenie konta jest opcjonalne i nie wpływa na procedurę zamówienia. Utworzenie konta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną przez wiadomość wysyłaną automatycznie przez System Informatyczny Serwisu na adres e-mail podany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza. Dostęp do danych osobowych gromadzonych przez Serwis Użytkownik może uzyskać poprzez zalogowanie się na swoje konto. W Panelu Użytkownika dostępnym po zalogowaniu Użytkownik ma wgląd do historii zamówień oraz danych wpisanych w czasie wypełniania Formularza.
5. Administrator celem realizacji zamówienia przekazuje Pośrednikowi (PayPro SA) dane osobowe Zamawiającego. Tym samym PayPro SA staje się administratorem danych osobowych Zamawiającego.
6. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.